کپسولت را بخور تا بدانی

با کپسول می‌توانی از آنچه نمی‌دانی سردر بیاوری و توانایی‌هایت را بشناسی شرایط زندگی انسان‌های امروزی در بازار داغ زندگی ماشینی وقت کمی برای خواندن باقی می‌گذارد. آنچه مسلم است نیاز به دانستن، فهمیدن و درک بهتر است. شاید خواندن…