مرور برچسب

آلبرکامو

نگاهی عمیق تر به کتاب کالیگولا ؛ محبوب‌ترین قهرمان آلبر کامو

کالیگولا ؛ امپراطوری دیوانه و خونخوار شخصیت اصلی کتاب کالیگولا را گایوس سزار که به کالیگولا (به معنای پوتین‌های کوچک)، معروف بود و در سال 37 میلادی به امپراطوری روم رسید، تشکیل می‌دهد. سربازان ارتش، که پدرش فرماندهی آنان را به عهده داشت،…