مرور برچسب

استرس

چرا دچار اضطراب می شوم؟

دست‌های کوچکش را مشت می‌کند و در حالی‌ که پوست لبش را می‌جود نگاهی به مادرش می‌اندازد؛ اولین روزی است که به مدرسه می‌آید؛ با لحن شیرین کودکانه‌ای که معصومیت در آن موج می‌زند، می‌گوید: «استرس دارم!». هانس سایلی دانشمند و روانشناس مجارستانی…