مرور برچسب

و کوهستان به طنین آمد

و کوهستان به طنین آمد، طنین عاطفه‌ی انسان‌ها

امید در نقاط مختلف جهان، معنای متفاوتی دارد. گاهی می‌تواند امید به افزایش درآمد باشد یا مثلا امیدوار باشی که خانه‌ات تا سال آینده بزرگتر شده باشد، یا ماشین بهتری داشته باشی. اما در نقاطی از جهان، از جمله جایی که آن را خاورمیانه…