مرور برچسب

کلاس نویسندگی

چم و خم نویسندگی قسمت اول آداب و رسوم

درباره‌ی نویسندگی هم زیاد گفته‌اند و هم زیاد شنیده‌ایم. درصد بالایی از تمام کسانی که سرانه‌ی مطالعه‌ی بالایی دارند، آرزوی نویسنده شدن را در سر می‌پرورانند و دوست دارند که روزی چیزی چاپ کنند. اگر یک نظرسنجی کلی برگزار کنیم و از این افراد