انسان در جستجوی معنا

کتاب در جستجوی معنا اثر دکتر ویکتور فرانکل را می توان از معدود روایت های دانست که نگاهی تحلیلی و تخصصی به وقایع ناگوار اجتماعی دارد و در این شرح سعی در نشان دادن آن چیزی دارد که در دل تاریکی برای او امید را به وجود آورده است، امیدی که از…