مرور برچسب

دموکراسی

دموکراسی یا دموقراضه نوشته سید مهدی شجاعی

آنان که با دموکراسی از اصل مخالفند، در نقد آن می گویند که این شکل از حکومت ناتوان ترین نوع حکومت است. این دسته از مخالفان معتقدند که چون این حکومت ها مسائل پیچیده ی سیاست را در حد فهم عامه ی مردم ساده می کنند، در نتیجه تصمیم گیری های مهم…