مرور برچسب

مطالعه کردن

چگونه در یک سال بیش از پنجاه کتاب بخوانیم؟

بگذارید همین اولین کاری تکلیفمان را با هم مشخص کنیم: اینکه من در طول یک سال صد کتاب بخوانم و شما صد و ده تا، هرگز نمی‌تواند نشانه‌ای از این باشد که من فرد باسوادی هستم. این مقاله هم قصد ندارد تا به شما در باسوادتر شدن کمک کند. چرا که