مرور برچسب

هدفون

‌وقتی برای زندگی یا چگونه با کتاب صوتی دوست باشیم؟

برای شما هم پیش آمده است که آرزو کنید کاش وقتتان را جور بهتری می‌گذراندید؟ شما هم در صف طویل ماشین‌هایی که پشت چراغ قرمز بوق می‌زنند و یک قدم، یک قدم جلو می‌روند، حوصله‌تان سر رفته است و آرزو کرده‌اید کاش زمانتان را به شیوه‌ای بهتر