مرور برچسب

کتاب تاریخ بیهقی

تاریخ بیهقی چطور تاریخ بیهقی شد؟

ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی (456-370ه.ش)، مورخ و نویسندۀ ایرانی دورۀ غزنویان است. او در دوران هفتمین امیر غزنه یعنی عبدالرشید غزنوی به مقامِ صاحب دیوان رسالت رسید. بیهقی نوشتن تاریخ بیهقی را در سن چهل‌وسه سالگی آغاز کرد. تألیف این کتاب…