مرور برچسب

کتاب صوتی کودک

کتاب‌های صوتی مناسب کودکان و نوجوانان

کودکان و نوجوانان امروز با کودکان و نوجوانان دیروز زمین تا آسمان فرق می‌کنند. اگر تا پیش از این فرزندمان از ما سوالی می‌پرسید و ما بعد از کلی فکر هم نمی‌توانستیم جوابش را بدهیم و مجبور می‌شدیم سر ته ماجرا را جوری هم بیاوریم. امروز کودکمان