کتاب شفای زندگی

35

شفای زندگی اثر لوییز هی که با ترجمه  گیتی خوشدل در ایران منتشر شده است آن چنان شما را به اعماق افکار خودتان سوق می دهد که با اولین سوال مهم از چرایی های بشر رو به رو می شوید.
من کیستم؟ این سوالی است که از ابتدای تاریخ بشریت تا اکنون همراه با ما بوده و افراد زیادی سعی در پاسخگوی به آن را داشته اند. اما یکی از این پاسخ ها بسیار هوشمندانه است، ما همان هستیم که می اندیشیم و نحوه تفکر ما سازنده دنیای ما است. آن چه را که در حال داریم ماحصل تفکرات گذشتگان است و هر آنچه که آیندگان خواهند داشت ماحصل تفکر ما است حال هر چه که تفکرات ما سازنده تر و امید بخش تر باشد آیندگان را امید و آسایش جلوه گر خواهد بود.

انسان چطور تفکر می کند و این تفکر از کجا حاصل می شود؟ تفکر ما از چند مجرا به ما انتقال داده می شود ۱٫ خانواده ۲٫ اجتماع ۳٫ استدلال خودمان از خانواده و اجتماع٫
در نهایت ما تبدیل می شویم به آنچه که هستیم یعنی بعضی زیر جبر های متعدد زمانه استدلال های نادرست انجام می دهند و عده ای حتی با فشار های زیاد دنیا را زیبا تر خواهند کرد سوال این جا است چطور ؟

جواب این سوال را لوییز هی در جای جای کتاب شفای زندگی اینگونه شرح می دهد : با تغییر تفکر.

در واقع تغییر در تفکر ما تغییر در رفتار ما ایجاد خواهد کرد و در مرحله بعد احساسات ما متفاوت خواهد بود و آن زمان که احساسات تغییر کرد حال دیگری پیدا خواهیم کرد و نتیجه این چرخه ایجاد شده تفکر جدید را به وجود می آورد در واقع تغییر تفکر ایجاد حرکتی خواهد کرد که نا امیدی و یاس توان مقابله با آن را نخواهند داشت و دیگر شما آن چه که بوده اید نام ندارید و تبدیل به فردی خواهید شد که دنیای زیبا تر برای خود و دیگران به وجود می آورد.

نظرات بسته شده است.