مرور برچسب

ساجده آخوندی

کتاب صوتی مردی با کبوتر اثر رومن گاری |گاندی آمریکایی!

هوپی: اینجا در بین ما در دل سازمان ملل مردی دارد از گرسنگی میمیرد.. پلیس: مسئله مهمی نیست سه چهارم مردم دنیا در گرسنگی به سر میبرند.. هوپی رو به خبر نگاران: نه، او در بین ماست، همین جا...او بر علیه سلاح ها ی هسته، گرسنگی، فقر، دروغ، و…